Andere informatie nodig?

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Zorg Leuven draagt de bescherming van alle persoonsgebonden gegevens hoog in het vaandel. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens Zorg Leuven verzamelt, welke veiligheidsmaatregelen Zorg Leuven onderneemt om deze gegevens te beschermen en welke rechten je als gebruiker hebt. Alle persoonlijke gegevens die je aan Zorg Leuven toevertrouwt, worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met

 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
 • de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of ook gekend als General Data Protection Regulation (GDPR)).

Identiteit van de organisatie

Hoofdzetel Zorg Leuven

De persoonsgegevens verstrekt aan Zorg Leuven worden verwerkt door de betrokken dienst van deze organisatie. Voor meer informatie hierover kan de gebruiker contact opnemen met de hoofdzetel van Zorg Leuven:

Andreas Vesaliusstraat 47/0001, 3000 Leuven
E-mail: info@zorgleuven.be (algemene vragen) / privacy@zorgleuven.be (vragen m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens)

BTW-nummer: 0663810590

Contactpersoon Zorg Leuven

Koen Wuyts, algemeen directeur Zorg Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47/0001, 3000 Leuven
E-mail: koen.wuyts@zorgleuven.be 

Externe contactpersoon

Zorg Leuven beschikt over een veiligheidsconsulent en een Data Protection Officer:

VERA - autonoom provinciebedrijf
Vaartdijk 3 bus 1, 3018 Wijgmaal
E-mail: privacy@zorgleuven.be

De Data Protection Officer (DPO) kijkt erop toe dat Zorg Leuven alle persoonsgebonden gegevens verzamelt, bewaart en verwerkt volgens de bepalingen van de GDPR. De DPO kan Zorg Leuven ook adviseren om bepaalde procedures van gegevensverzameling aan te passen. Bij foute gegevensverzameling of bij een foutief gebruik van gegevens kan de DPO niet aansprakelijk gesteld worden, maar draagt Zorg Leuven alle verantwoordelijkheid.

Verwerking persoonsgegevens

Waarom verzamelt Zorg Leuven persoonsgebonden gegevens?

“De beste zorg en opvang, dat is ons engagement. Bij Zorg Leuven kan je terecht met al je vragen over kinderopvang, thuiszorg en ouderenzorg. Wie je ook bent of welke zorg je ook nodig hebt, bij Zorg Leuven sta je centraal en dat voel je. Elke vraag om zorg is uniek en krijgt van ons een antwoord op maat. Samen zoeken we naar de beste oplossing voor je persoonlijke noden en wensen. Elke dag opnieuw zetten we ons in voor toe­gankelijke, betaalbare, vriendelijke én kwaliteitsvolle zorg die inspeelt op nieuwe tendensen. Zorg en opvang zijn onze passies. Op ons kan je rekenen.”

Mission statement Zorg Leuven

Om deze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen realiseren, verwerkt Zorg Leuven persoonsgebonden gegevens. Via de verzamelde contactgegevens, kan Zorg Leuven haar gebruikers op de hoogte houden van het zorgaanbod van de organisatie. Daarnaast kunnen deze persoonsgegevens ook dienen om het aanbod van de organisatie te analyseren en verbeteren met het oog op specifieke, individuele zorgvragen of maatschappelijke tendensen.

Door maximale informatiedoorstroming na te streven wil Zorg Leuven op een correcte en professionele wijze de gebruiker helpen. Elke aanmelding voor welk type hulp- of dienstverlening dient dan ook als een cruciaal moment behandeld te worden. Dit betekent dat men niet zomaar op een wachtlijst wordt gezet maar wel degelijk onderworpen wordt aan een sociaal onderzoek. Dit vanuit de bezorgdheid dat Zorg Leuven actief en preventief personen wil helpen door samen met hen de gepaste dienstverlening te zoeken en waar nodig en wenselijk hen gericht en onder begeleiding door te verwijzen.  

Zorg Leuven dient innovatief en vernieuwend te zijn. Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt en de economische schaarste dient het alle middelen te gebruiken die ondersteunend kunnen zijn in dienst- en zorgverlening en die efficiëntieverhogend kunnen werken. Dit kan gaan van domotica, assistieve technologie tot intelligente interactieve technologie. Door onder andere als proeftuin te fungeren binnen bijvoorbeeld IWT, kan deze knowhow worden verworven.

Zorg Leuven wil het concept van cross-overs met andere sectoren, zoals diverse distributienetwerken om combinaties tussen diverse sectoren bijvoorbeeld nuts, post, besteldiensten en dergelijke tot stand te brengen, onderzoeken en experimenteren met samenwerking tussen de verschillende dienstverleners. Uiteraard moet dit steeds gebeuren vanuit de insteek een meerwaarde te creëren voor de burgers.

Welke persoonsgegevens verzamelt Zorg Leuven?

In het kader van haar dienstverlening verzamelt Zorg Leuven verschillende persoonsgegevens:

 • contactgegevens van (potentiële) gebruikers en indien nodig, ook gegevens van hun familie of vrienden (zoals contactgegevens van de ouders van de kinderen die gebruikmaken van onze kinderopvang);

 • niet-gevoelige persoonsgegevens zoals leeftijd of hobby’s;

 • gevoelige persoonsgegevens zoals:
  • medische en psychologische gegevens in de kinderopvang, thuiszorg en ouderenzorg (een opname van een bewoner vereist bijvoorbeeld kennis van medische informatie en een sociaal onderzoek voor thuiszorg omvat ook informatie over het medische/psychologische aspect om de maatschappelijk werkers toe te laten een zo passend mogelijke begeleiding op te starten of eventueel door te verwijzen indien nodig);
  • gerechtelijke gegevens (indien dit bijvoorbeeld belangrijk kan zijn voor de veiligheid van de hulpverlener);
  • rijksregisternummer (voor bijvoorbeeld de facturatie en volledigheid van het dossier voor subsidies);
  • afbeeldingen (voor bijvoorbeeld de verslaggeving van evenementen). Indien Zorg Leuven portretafbeeldingen gebruikt, vraagt het hiervoor ook de nodige toestemming aan de afgebeelde personen.

Legaliteit gegevensverzameling

Onze diensten ouderenzorg, thuiszorg en kinderopvang verstrekken dienstverlening conform de toepasselijke regelgeving (zie onder meer het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, zijnde het kader voor thuiszorg en residentiële ouderenzorg, en het decreet van 12 april 2012 over kinderopvang). Deze regelgeving legt een aantal verplichtingen op waaraan de organisatie moet voldoen, waardoor er in bepaalde gevallen persoonsgegevens moeten worden verwerkt (zoals de opmaak en ondertekening van een opnameovereenkomst bij de opname in een woonzorgcentrum, de berekening van de gebruikersbijdrage bij thuiszorg …).

In het kader van haar dienstverlening sluit Zorg Leuven overeenkomsten af met de gebruikers waarin verduidelijkt wordt wat onze dienstverlening inhoudt en de bijhorende rechten en plichten toegelicht worden.

Als publiekrechtelijke organisatie heeft Zorg Leuven ook toegang tot de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor bepaalde informatiestromen. Deze toegang werd toegekend aan de organisatie, gelet op haar wettelijke en reglementaire opdrachten, en vereist de aanduiding van een veiligheidsconsulent (zie punt 2 hierboven).

Als publiekrechtelijke zorgorganisatie valt Zorg Leuven onder het strikte toezicht van de overheid waaraan ze haar eigen acties en verwezenlijkingen verantwoordt. Als de organisatie zich voor de verwerking van persoonsgegevens niet kan beroepen op een wettelijke verplichting, een contractuele verplichting of een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst af te sluiten, ziet Zorg Leuven erop toe dat het de expliciete toestemming van de gebruiker ontvangt, vooraleer over te gaan tot een verwerking van de persoonsgegevens.

De ontvangers van persoonsgegevens en doorgifte aan derden

Zorg Leuven garandeert een discrete behandeling van persoonsgegevens van zowel gebruikers als medewerkers en ziet erop toe dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen (zie punt 6 hieronder).

Alle medewerkers van Zorg Leuven zijn gebonden aan de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor alle gemandateerde raadsleden van de beleidsorganen van de organisatie (Algemene Vergadering, Raad van Beheer en Dagelijks Bestuur), wanneer zij privacygevoelige gegevens verwerken, dit in het kader van hun wettelijke en statutaire opdracht.

De door Zorg Leuven verstrekte persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij Zorg Leuven wettelijk verplicht is om bepaalde informatie te laten doorstromen naar overheidsdiensten of andere officiële instanties zoals het RIZIV, het Agentschap Zorg en Gezondheid. Daarnaast werkt Zorg Leuven ook nauw samen met andere zorgverleners.

Indien noodzakelijk en indien de gebruiker akkoord gaat (uitgezonderd in noodgevallen), kunnen bepaalde persoonsgegevens in het belang van de gebruiker aan andere actoren in de zorgsector doorgegeven worden.

Voor de uitvoer van bepaalde taken doet het bestuur een beroep op ‘verwerkers’. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van het bestuur persoonsgegevens verwerken zoals ICT-bedrijven waarmee het bestuur samenwerkt. Het bestuur stelt met deze verwerkers een ‘verwerkersovereenkomst’ op, overeenkomstig de bepalingen van de GDPR/AVG.

Hoe verkrijgt Zorg Leuven persoonsgegevens?

De  persoonsgegevens die Zorg Leuven verwerkt, verkrijgt zij in eerste instantie via de betrokkene zelf. Deze gegevens kunnen Zorg Leuven ook toekomen via andere zorgverleners of partnerorganisaties, waarnaast via de gemachtigde toegang tot de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (zie punt 3.3 hierboven).

Persoonsgegevens over minderjarigen (kinderopvang en kraamzorg) verkrijgt Zorg Leuven via de ouders van de kinderen.

Hoe lang bewaart Zorg Leuven de verkregen persoonsgegevens?

Zorg Leuven bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen voorschrijven. Indien er geen bewaartermijn voorgeschreven is, hanteert Zorg Leuven de gegevens zolang ze relevant zijn voor haar dienstverlening.

Een archivaris ziet er voor Zorg Leuven op toe dat de regels hieromtrent worden gerespecteerd en de documenten niet langer dan nodig worden bewaard en de Data Protection Officer zorgt dat de bewaartermijnen zijn gekend.

Website

Contactgegevens verstrekt via invulformulieren

Via haar website verkrijgt Zorg Leuven persoonsgegevens wanneer (potentiële) gebruikers een webformulier invullen om informatie of een dienstverlening aan te vragen. De verstrekte gegevens worden verwerkt en de contactgegevens worden gebruikt om de gebruiker te kunnen contacteren om de aanvraag verder te behandelen.

Cookieverklaring

Tijdens een bezoek aan de website van Zorg Leuven kunnen cookies gebruikt worden om sneller en doeltreffender informatie af te stemmen op de verwachtingen van de gebruiker. Zo kunnen de keuzes van de gebruiker onthouden worden om het aanbod relevanter te maken.

Zorg Leuven hanteert volgende cookies op haar website www.zorgleuven.be :

 • functionele cookies: deze cookies onthouden de voorkeuren die de gebruiker aanklikt. Zo verschijnt er bij het eerste bezoek aan de website een boodschap over het gebruik van cookies. Bij een volgend bezoek zal deze boodschap niet meer verschijnen als de gebruiker deze boodschap aanklikt bij een vorig bezoek.
 • Performantiecookies: Zorg Leuven gebruikt Google Analytics en Hotjar om de zoekresultaten te meten en de website te optimaliseren.

Cameratoezicht

Zorg Leuven maakt gebruik van cameratoezicht op haar locaties en in haar gebouwen om haar eigendommen en die van haar bewoners, bezoekers en personeel te beschermen. De gegevensverwerking die als gevolg daarvan plaatsvindt, is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Zorg Leuven tot beveiliging van personen en goederen.

Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. De camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard voordat ze automatisch worden gewist, tenzij er een calamiteit heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van de calamiteit. Bij een calamiteit kunnen de camerabeelden, binnen de wettelijke kaders, ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met andere derden worden gedeeld, tenzij daartoe een (wettelijke) verplichting bestaat. Uiteraard worden er geen geluidsopnamen gemaakt.

Beveiliging

De bescherming van persoonsgegevens is erg belangrijk voor Zorg Leuven. Hiervoor doet de organisatie onder meer een beroep op een externe informatieveiligheidsconsulent en een Data Protection Officer. Aansluitend waarborgt de eigen ICT-dienst de veiligheid van de gegevens binnen Zorg Leuven. De programmatuur en apparatuur worden up-to-date gehouden en zijn voorzien van kwalitatieve beveiligingsmechanismes (bijvoorbeeld: antivirus). Binnen Zorg Leuven wordt nauwgezet opgevolgd welke medewerker toegang heeft tot welke gegevens en bestanden. De gebouwen van Zorg Leuven worden bewaakt en er worden verschillende maatregelen gehanteerd die gegevensverlies tegengaan (back-up).

Rechten van de gebruiker

Openbaarheid van bestuur

Actieve openbaarheid

Zorg Leuven heeft de verplichting om de bevolking systematisch, tijdig en in begrijpelijke vorm voor te lichten over het beleid, de decreten, de besluiten en andere regelgeving, alsook over hun dienstverlening en over de informatie die bij hen beschikbaar is. De beslissingen tot individuele dienstverlening en de tuchtmaatregelen kunnen geen voorwerp uitmaken van openbaarheid.

Zorg Leuven maakt de besluiten van de Algemene Vergadering, met uitzondering van de besluiten die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van cliënten of hun onderhoudsplichtigen, bekend aan het publiek. Daartoe publiceert Zorg Leuven op haar website een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten. De lijst wordt bekendgemaakt binnen de twintig dagen nadat de Algemene Vergadering de besluiten heeft genomen.

Passieve openbaarheid

De algemeen directeur beslist over de verzoeken van burgers tot openbaarmaking van bestuursdocumenten van Zorg Leuven. De algemeen directeur zal bij iedere behandeling van een verzoek tot openbaarmaking in het bijzonder een afweging maken tussen het grondwettelijk inzagerecht van ieder burger in bestuursdocumenten en de wettelijke geheimhoudingsplicht vervat in art. 40 § 4 van het OCMW-decreet. De algemeen directeur kan deze bevoegdheid delegeren aan een ander personeelslid.

Wanneer er afschriften gevraagd worden dient de aanvrager een retributie van 5 eurocent (gewone kopieën) en 10 eurocent (kleurenkopieën) per pagina te betalen indien het opgevraagde document meer dan 20 pagina’s telt.

Recht op inzage, aanpassing of verwijderen van persoonsgegevens

Je hebt het recht op inzage in je eigen persoonsgegevens die Zorg Leuven geregistreerd heeft. Je kan deze gegevens opvragen, nakijken en laten aanpassen. Dit kan via een e-mail naar privacy@zorgleuven.be of door het meldingsformulier in te vullen op www.zorgleuven.be . Daarnaast heb je ook het recht om vergeten te worden. Je kan vragen om onjuiste of oude persoonsgegevens over jezelf te laten verwijderen. Zorg Leuven zal hierop zo snel mogelijk ingaan, tenzij het zichzelf beroept op een wettelijke verwerkingsgrond.

Recht op beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid

Wanneer je ons laat weten dat de door ons verwerkte persoonsgegevens niet juist zijn en/of niet toegelaten zijn, heb je recht op beperking van de verwerking hiervan tijdens de periode waarin we dit controleren.

Daarnaast zijn we eveneens beperkt in verwerking van je persoonsgegevens wanneer Zorg Leuven deze zelf niet meer nodig heeft, maar je dit zelf wenst bvb. voor de instelling van een rechtsvordering.

Indien dit technisch haalbaar is, kan je ons verzoeken je persoonsgegevens door te sturen naar een andere organisatie (gegevensoverdraagbaarheid).  

Recht op het intrekken van mijn toestemming

Je hebt altijd het recht om jouw toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in te trekken.

Klachtenprocedure

Iedereen heeft het recht om klacht in te dienen over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Zorg Leuven. Deze klacht kan ingediend worden bij:

 • Zorg Leuven via briefwisseling naar het adres van de hoofdzetel, het meldingsformulier op de website van Zorg Leuven of via e-mail naar privacy@zorgleuven.be
 • de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
 • de Vlaamse Toezichtscommissie (VTC)

Wijzigingen aan de privacyverklaring

Zorg Leuven volgt de wetgeving over de verwerking van persoonsgegevens nauw op. Indien deze privacyverklaring in de toekomst gewijzigd wordt, zullen de aanpassingen op de website van Zorg Leuven bekendgemaakt worden.

 

Laatste update: 07/11/2019