Missie en visie van thuiszorg

Onze missie

De thuiszorg van Zorg Leuven wil thuiswonende senioren en zwaar zorgbehoevende inwoners ondersteunen zodat zij zo lang en zo volwaardig mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

De thuiszorg van Zorg Leuven wil dit aanbod van thuisondersteunende dienstverlening op een professionele, geactualiseerde en toekomstgerichte wijze realiseren, in samenwerking met en aanvullend op het bestaande aanbod van andere dienstverlenende en zorgverstrekkende partners binnen Zorg Leuven en uit de Leuvense regio.

... over de cliënten

We streven naar integrale dienstverlening om onze cliënten op een menswaardige manier zo lang mogelijk thuis te laten wonen, met behoud en stimuleren van zelfredzaamheid waar mogelijk. Er wordt rekening gehouden met de evoluerende context, de eigen normen en waarden van de cliënt en met de andere actoren. Doorheen onze hulp- en dienstverlening zijn we steeds alert voor de zelfredzaamheid en hebben we respect voor ieders eigenheid en zelfbeschikkingsrecht. We vinden het onze taak en verantwoordelijkheid continu een brugfunctie te vervullen tussen de cliënt en zijn omgeving.

Rekening houdend met het individuele zorgprofiel en de aanwezige omkadering en de draagkracht ervan, willen we op een objectieve manier vaststellen wie nood heeft aan integrale dienstverlening. Bij sociaal zwakkeren willen we pro-actief de behoeften opsporen om hen te ondersteunen in een menswaardig bestaan. Via objectieve criteria en de methodiek van het maatschappelijk werk hanteren we een prioriteitenbeleid waarbij cliënten met het zwaarst zorgprofiel voorrang krijgen

We streven naar een duidelijke overeenkomst op maat van de cliënt, en dit binnen de vastgelegde visie, bevoegdheden en aanbod van onze thuiszorg.

... over de diensten en de werking

We streven naar gezamenlijk gedragen en efficiënte werkmethodieken binnen een transparante organisatiestructuur.

Met onderling vertrouwen en respectvolle communicatie bouwen we aan de tevredenheid van elke betrokkene in een open cultuur.

... over de medewerkers

We steunen op bekwame en gedreven medewerkers om een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan te bieden. Daarom investeren we voortdurend in vorming en coaching.

... over de omgeving

Onze thuiszorg is een laagdrempelige dienstverlening waar cliënten, familie, mantelverzorgers e.a. zich welkom voelen. Samenwerking met partners binnen en buiten Zorg Leuven is fundamenteel.