Andere informatie nodig?

Kinderdagverblijven

Zorg Leuven biedt kwaliteitsvolle kinderopvang voor kinderen vanaf de leeftijd van zes weken tot het moment waarop ze klaar zijn om naar de kleuterklas te gaan. We creëren een opvoedingsmilieu met respect voor de eigenheid, afkomst en cultuur van de kinderen en hun ouders. Daarbij hechten we veel belang aan een open dialoog, tussen de ouders, de kinderbegeleid(st)ers en het multidisciplinair team in onze kinderdagverblijven.

Voor de dagelijkse opvang van je kinderen kan je bij onze kinderdagverblijven terecht:

Onze visie

In onze pedagogische visie laten we ons leiden door enerzijds het pedagogisch raamwerk (een visietekst over kwaliteitsvolle kinderopvang in opdracht van Kind en Gezin) en anderzijds de Reggio Emilia-pedagogiek van Loris Malaguzzi.

We willen met onze kinderdagverblijven een plek zijn waar elk kind zich goed in zijn vel voelt, uitgedaagd wordt en zich verbonden weet met de mensen en de wereld rondom zich. Hierbij vertrekken we vanuit één kerngedachte: kinderen zijn krachtige sociale wezens. Van bij hun geboorte zijn ze aangewezen en uit op communicatie met de ander en de wereld. Ze hebben behoefte aan steun en verbondenheid met andere kinderen, volwassenen en de wereld rondom hen. Positieve, warme relaties dragen immers bij tot een gevoel van emotionele basisveiligheid.

Vertrekken vanuit een ‘krachtig kindbeeld’ betekent ook dat we niet focussen op wat jonge kinderen ‘nog niet’ kunnen: ze kunnen nog niet lezen, niet schrijven, niet lang stilzitten… We kijken naar wat ze allemaal wél kunnen. Want kinderen kunnen ontzettend veel. Het zijn geboren onderzoekers die nieuwsgierig en leergierig in het leven staan. Ze willen de wereld rondom ontdekken en begrijpen, en hun eigen kennis opbouwen. Het is belangrijk om die kracht van kinderen niet te onderdrukken. “Een kind heeft honderd talen”, zegt Loris Malaguzzi, “en grote mensen stelen er negenennegentig van”. Volwassenen moeten daarom eerst en vooral naar kinderen kijken en luisteren. Dan zie je hoe ze zich niet alleen uitdrukken via woorden, maar ook via emoties, gedrag, bewegingen, spel… We trachten de sporen van kinderen te volgen en daarop door te gaan. Dit binnen een kader waar veel ruimte is voor initiatief, zelfstandigheid, keuzes maken, ontdekken, experimenteren en creativiteit.

Wenmomenten

Tijdens de intake worden een aantal wenmomenten ingepland. Wenmomenten zorgen voor een vlotte en geleidelijke overgang tussen thuis en de opvang. Bij het plannen van de wenmomenten wordt steeds rekening gehouden met het ritme van het kind, met wat er mogelijk is voor ouders en de praktische werking in de groep. Tijdens de wenperiode werken we naar een situatie waar het kind zich veilig en goed voelt in de groep. Doordat de wenmomenten zoveel mogelijk op het ritme van het kind gebeuren, krijgen kinderen de kans om te wennen en hebben ze minder stress. Ouders krijgen de kans om de kinderbegeleiders te leren kennen en om uitgebreid kennis te maken met de dagelijkse werking.

Het eerste wenmoment is steeds samen met een ouder. Gemiddeld duurt een eerste wenmoment samen met de ouder een uur. Vanaf het tweede wenmoment blijft het kind gedurende een uur alleen in de leefgroep. Geleidelijk aan wordt de duur van de wenmomenten uitgebreid.

Wat kost kinderopvang bij Zorg Leuven?

Je betaalt in onze kinderdagverblijven een tarief afhankelijk van je inkomen. Je kan een simulatie inkomenstarief aanvragen via Kind & Gezin. Zo weet je hoeveel je per opvangdag zal betalen. In 2020 betaal je tussen 5,32 euro en 29,51 euro per dag. Daarnaast kan je onder bepaalde voorwaarden een individueel verminderd tarief krijgen. Meer informatie hierover vind je via deze pagina.

Inclusieve kinderopvang

Als dienst kinderopvang van Zorg Leuven zijn we door Kind & Gezin erkend als Centrum Inclusieve Kinderopvang zorgregio Leuven en hebben we een aantal structurele plaatsen voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

We bieden opvang op maat en kunnen daarbij beroep doen op een netwerk van professionals: een inclusiecoach, kinesisten, verpleegkundigen, thuisbegeleidingsdiensten etc. We zetten in op een stimulerende omgeving met oog voor de behoeften en het tempo van het kind. Via het loket kinderopvang kan je een opvangplaats met een zorgvraag aanvragen. De inclusiecoach neemt contact op met het gezin en bekijkt of en wanneer we kunnen ingaan op de vraag.

Wil je je kind inschrijven in één van onze kinderdagverblijven?

Om in aanmerking te komen voor een plaats in onze kinderdagverblijven, registreer je je opvangvraag via het loket kinderopvang van Stad Leuven en voeg je één of meerdere van onze kinderdagverblijven als voorkeurinitiatief toe aan je prioriteitenlijst.

Heb je hulp nodig bij het inschrijven van je kind? Dan kan je langskomen bij het onthaal van De Girafant. De onthaalmedewerker zal je helpen bij het invullen van je gegevens op de website van Kinderopvang Leuven.

Contact

T 016 24 81 24
E kinderopvang@zorgleuven.be

Sluitingsdagen 2020

Alle sluitingsdagen vind je in onderstaand document:

Voor meer informatie over onze werking en afspraken kan je ons huishoudelijk reglement raadplegen: